Asiakkaan kirjasto

Projektisuunnitelma

Vaski-johtoryhmän hyväksymä 14.12.2010SISÄLTÖ
**1** **Johdanto.. 3**
**2** **Vaski-yhteistyö.. 3**
//2.1// //Yhteinen kirjastojärjestelmä. 3//
//2.2// //Yhteinen strategia. 4//
**3** **Projektin taustaa. 4**
//3.1// //Varsinais-Suomen kirjasto -projekti 4//
//3.2// //Varsinais-Suomen kirjastot näkyväksi verkossa -projekti 5//
//3.3// //Seutukirjastoselvitys. 5//
**4** **Projektin organisointi ja hallinto.. 6**
//4.1// //Projektiorganisaatio, tehtävät, vastuut ja valtuudet 6//
//4.2// //Työskentelyperiaatteet 7//
**5** **Projektin tavoitteet ja alustava aikataulu.. 7**
//5.1// //Ohjausryhmän kokousaikataulu ja tarkistuspisteet 8//
//5.2// //Projektin onnistumisen edellytykset ja lähtöoletukset 8//
**6** **Projektin budjetti 8**

Liite 1 Asiakkaan kirjasto –projektin työryhmät ja niiden jäsenet


Asiakkaan kirjasto -projektin tarkoituksena on tuoda kirjasto asiakkaan ulottuville uudella tavalla lisäämällä kirjastojen houkuttelevuutta ja rakentamalla vuorovaikutteisia palveluja. Projektin aikana maakunnan kirjastoverkkoa suunnitellaan kokonaisuutena ja luodaan Vaski-kirjastoille yhteisiä toimintaperiaatteita ja toimintatapoja korostaen yhteistä asiakkuutta. Vaski-järjestelmän sisällä laaditaan yhteinen kokoelmapolitiikka, jonka avulla saadaan kokoelmat tehokkaammin käyttöön ja säästetään pitkällä tähtäimellä myös kustannuksissa. Projekti tähtää kirjastojen yhteiskunnallisen hyödyn esiintuomiseen huomioimalla erilaiset käyttäjäryhmät ja verkostoitumalla eri yhteistyötahojen kanssa.

Asiakkaan kirjasto –projekti kohdentuu Vaski-kirjastoihin, joita tällä hetkellä ovat Turku, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Rusko, Raisio ja Taivassalo. Vaski-kirjastoihin ovat järjestelmänvaihdon yhteydessä liittymässä Kaarinan, Kustavin, Laitilan, Paimion, Pyhärannan, Sauvon, Uudenkaupungin ja Vehmaan kirjastot. Tämä projekti liittyy osaltaan myös Turun seudun Paras-hankkeeseen.

Kehittäminen ja yhteistyön lisääminen on erityisen tärkeää kirjastoalalla, sillä kustannusala ja verkkomaailma ovat suurten muutosten edessä ja kirjastojen tulee pystyä olemaan tässä kehityksessä mukana. Uusilla palveluilla lisätään kirjastojen houkuttelevuutta ja pyritään tavoittamaan uusia käyttäjäryhmiä nykyisten asiakkaiden lisäksi. Kuntatalous on tiukkaa kaikkialla, joten yhteistyötä tulee tästäkin syystä tehostaa. Kirjastojärjestelmän uudistaminen ja laajentaminen ovat edellytyksenä seudullisen yhteistyön syventämiseen ja kustannustehokkaalle kirjastopalvelujen tuottamiselle.


Vaski-yhteistyö koostuu kahdesta osa-alueesta: kirjastojen tietojärjestelmäyhteistyöstä ja yhteisistä palveluista. Vuonna 2011 uusitaan Vaski-kirjastojärjestelmä. Asiakkaan kirjasto –projektissa laaditaan Vaski-kirjastoille yhteinen strategia ja yhteiset asiakaspalvelukonseptit.

Kirjastojärjestelmän uusiminen ja Vaski-yhteistyön laajentaminen tuovat kirjastopalvelut entistä tasavertaisemmin alueen asukkaiden saataville ja mahdollistavat yhteiset toimintaperiaatteet, yhteisen kokoelmapolitiikan ja aineiston yhteiskäytön kuntarajoista riippumatta. Vaski-kirjastojen asiakkaille luodaan entistä selkeämmät, monipuolisemmat ja helppokäyttöisemmät palvelut.

Vaski-yhteistyön lähivuosien keskeiset tehtävät ovat
- Kirjaston tietojärjestelmän uudistaminen
- Asiakkaan kirjasto -projekti
- Vaski-yhteistyön laajentaminen ja hallintomallin selvittäminen.


Varsinais-Suomen seudullinen kirjastoyhteistyö perustuu Vaski-yhteisjärjestelmään. Vuonna 2010 on käynnistetty erillinen projekti Vaski-kirjastojärjestelmän uusimiseksi. Projekti on nimeltään VaskIT ja sen projektisuunnitelma on hyväksytty Vaski-johtoryhmän kokouksessa 15.6.2010. Projektin aikana Vaski-kirjastot uusivat sekä asiakasliittymänsä että tuotantojärjestelmänsä. Kirjastojärjestelmän uusiminen on välttämätöntä paitsi Vaski-yhteistyön syventämiseksi myös luettelointiformaatin vaihtumisen takia. Vuosina 2010 - 2013 otetaan yleisissä kirjastoissa käyttöön Marc21-formaatti.
Kirjastojärjestelmän uudistaminen sisältää KDK-asiakasliittymän pilotoinnin, tuotantotietokannan vaihdon ja sen edellyttämät tietokantojen yhdistämiset sekä mahdollisen asiakasliittymän kilpailutuksen ja vaihdon. Uusitun kirjastojärjestelmän käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2011. Projektiaikataulua tarkistetaan tarvittaessa.


Turun kulttuurilautakunta hyväksyi 18.11.2009 kokouksessaan osaltaan Seutukirjastoselvityksen ja siinä valmistellun esityksen, jonka mukaan Vaski- kirjastoille laaditaan Turun kaupunginkirjaston johdolla vuonna 2010 strateginen yhteistyösuunnitelma (seudullinen strategia), johon sisällytetään konkreettinen toimenpideohjelma aikatauluineen. Lähtökohtana seudulliselle yhteistyölle on Vaski-järjestelmä.

Suunnitelma kattaa esimerkiksi nelivuotiskauden. Suunnitelma käsitellään kunnissa vuonna 2011 ja yhteistoimintaa suunnataan jatkossa sen perusteella. Samalla seurataan seutuyhteistyön kehittymistä muilla osa-alueilla ja se otetaan huomioon jatkoyhteistyössä.

Seudullisessa kirjastostrategiassa
- Selkeytetään ja yhtenäistetään edelleen toimintatapoja alueiden erityispiirteitä kunnioittaen (mm. yhteinen kokoelmapolitiikka).
- Määritellään kirjastojen palvelutuotteet ja niiden laadulliset kriteerit sekä kirjastojen toimintakonseptit.
- Laaditaan aikataulu resurssien harmonisoinnille erityisesti henkilöstömenojen, kirjastoaineistomenojen ja palkkauksen osalta.
- Selvitetään seudun muiden kuntien halukkuus liittyä mukaan yhteistyösuunnitelmaan.
- Selvitetään ehdotusten kustannukset
- Tarkistetaan seudullisen yhteistyön rajaukset suhteessa koko maakuntakirjastoalueen yhteistoimintaan.


Turun kaupunginkirjasto on Varsinais-Suomen maakuntakirjasto, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää alueen kirjastopalveluja tasavertaisesti koko alueella. Vaski-kirjastot kattavat 75 % Varsinais-Suomen väestöstä ja edesauttavat laajalla kattavuudellaan omalta osaltaan toteuttamaan kansalaisten tasa-arvoisuutta Varsinais-Suomen alueella.


Vuosina 2007- 2010 toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Turun kaupunginkirjaston - Varsinais-Suomen maakuntakirjaston hallinnoima Varsinais-Suomen kirjasto –projekti. Projektin tavoitteena oli kehittää kirjastoyhteistyötä niin, että maakunnassa pystytään turvaamaan elävät ja aktiiviset kirjastopalvelut nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.

Projektissa asetettiin tavoitteeksi vahvistaa Varsinais-Suomen kirjastoyhteistyötä resursseja laajalti hyödyntäen ja alueellinen tasa-arvo huomioiden. Yhteistoiminnalla tavoitellaan yhteistä asiakkuutta, yhteisiä toimintaperiaatteita ja resurssien yhteiskäyttöä. Palvelujärjestelmän tavoitteena on lisätä palvelujen saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta. Kirjaston käyttäjät ovat tulevaisuudessa yhä enemmän mukana palvelujen tuottamisessa. Projektissa määriteltiin koko maakuntakirjastoa koskevat tehtävät ja yhteisjärjestelmää koskeva syvempi yhteistyö.Vuonna 2009 Varsinais-Suomen kirjasto -projekti sai jatkoa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta Varsinais-Suomen kirjastot näkyväksi verkossa –projektista, jonka tarkoituksena on ollut lisätä kirjastojen näkyvyyttä verkossa ja vuorovaikutteisten verkkopalveluiden käyttöönottoa Varsinais-Suomen kirjastoissa. Päämääränä on luoda entistä toimivampi ja paremmin arjen hallintaa tukeva koko maakunnan kattava virtuaalikirjasto. Varsinais-Suomen kirjastot näkyväksi verkossa –projekti päättyy vuoden 2011 lopussa.


Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 Paras-hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Turun seudun Paras-hankkeessa on toiminut palvelutyöryhmän alaisena kirjastotyöryhmä, jonka keskeisin tehtävä oli toteuttaa seutukirjastoselvitys. Selvitykseen osallistuivat Turun, Kaarinan ja Raision kaupunginkirjastojen lisäksi Auran, Liedon, Mynämäen, Paimion, Ruskon ja Sauvon kunnankirjastot.

Selvitystyöryhmän tehtävänä oli selvittää, mitkä seudullisen yhteistyön vaihtoehdoista sopivat parhaiten Turun seudun kirjastoyhteistyöhön. Seudulliselle yhteistyölle on käytännössä kolme vaihtoehtoa: kirjasto ostopalveluna, isäntäkuntamalli ja aktiivinen yhteistyö ilman hallinnollista yhdistymistä. Kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa ovat hallinnollisia malleja ja yleensä seutukirjasto-termillä tarkoitetaan jompaakumpaa niistä. Seutukirjastoselvitys valmistui 21.10.2009 ja se on esitetty Turun seudun kuntien palvelutyöryhmälle 28.10.2009.

Seudullisten kirjastopalvelujen tavoitteena on asiakaslähtöinen ja kustannustehokas toiminta sekä tasalaatuinen palvelu. Selvitystyöryhmän näkemyksen mukaan hallinnollisella yhdistymisellä on ainakin seuraavat edellytykset:
- Seutukirjastoalueen tulee perustua yhteiselle asiointialueelle.
- Seutukirjaston muodostavilla kirjastoilla tulee olla yhteinen kirjastojärjestelmä ja logistiikka.
- Kirjastoilla tulee olla ennestään yhteistyötä ja yhtenäiset toimintaperiaatteet
- Kuntien asukaskohtaisen panostuksen kirjastopalveluihin tulee olla samantasoista.

Selvitykseen osallistuneiden kirjastojen näkemyksen mukaan hallinnollisen yhdistymisen edellytykset eivät täyty. Siksi selvitystyöryhmä ei tässä vaiheessa ehdottanut mukana olevien kuntien kirjastolaitosten hallinnollista yhdistymistä, mutta se piti tärkeänä yhteistyön vahvistamista ja tehostamista asiakaspalvelun laadun ja toiminnan kustannustehokkuuden näkökulmasta.

Selvityksen johtopäätöksissä todettiin, että yhteistyön kehittämisessä on vielä runsaasti tehtävää ja mahdollisuuksia. Erityisen tärkeää on kirjastojärjestelmän uudistaminen mahdollisimman pian ja sen jatkuva kehittäminen. Samalla kirjastoissa tulee seurata seudullisen yhteistyön kehittymistä muilla alueilla ja omissa kehysorganisaatioissa, ja ottaa se huomioon jatkoyhteistyössä. Jos myöhemmässä vaiheessa päädytään hallinnon yhdistämiseen, on tärkeää, että kaikki siihen mukaan tulevat kirjastot ovat seutukirjastokunnossa.4.1


Vaski-yhteistyötä johtaa Vaski-johtoryhmä, jonka jäseniä ovat Vaski-kirjastojen kirjastotoimenjohtajat tai heidän valtuuttamansa henkilöt.

Projektin omistajuus ja ohjaus

Projektin omistajana on Turun kaupunginkirjasto ja sen ohjausryhmänä toimii Vaski-johtoryhmä. Vaski-johtoryhmän tehtävänä on projektin ohjaus ja projektiin mahdollisesti tulevien muutosten hallinta sekä väli- ja lopputulosten hyväksyminen sekä toimintaan liittyvien periaatepäätösten teko.

Turun kaupunginkirjaston organisaatiossa Asiakkaan kirjasto –projekti kuuluu toimintayksikköön 26302 Projektit, josta vastaa palvelujohtaja Ulla-Maija Maunu.

Strategiaryhmä

Kokouksessaan 19.8.2010 johtoryhmä valitsi strategiaryhmän jatkamaan ja syventämään Vaski-strategiaprosessia ja tekemään esityksen Vaski-johtoryhmälle strategisista linjauksista. Strategiaryhmään kuuluvat:

Kirjastotoimenjohtaja Inkeri Näätsaari, Turun kaupunginkirjasto, puheenjohtaja
Kirjastotoimenjohtaja Tarja Tuomi, Naantalin kaupunginkirjasto
Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo, Raision kaupunginkirjasto, varapuheenjohtaja
Kirjastotoimenjohtaja Tarja Vuorinne, Laitilan kaupunginkirjasto
Vt. kirjastonjohtaja Viktoria Kulmala, Mynämäen kunnankirjasto
Kirjastonjohtaja Sirpa Ikala-Suomalainen, Vehmaan kunnankirjasto

Projektipäällikkö

Kaarina Koskinen, Turun kaupunginkirjasto, toimii Vaski-johtoryhmän ja strategiaryhmän sihteerinä.

Työryhmät

Vaski-johtoryhmä on kokouksessaan 19.10.2010 päättänyt alatyöryhmien perustamisesta projektin toteuttamiseen. Kokouksessa päätettiin perustaa viisi työryhmää: kokoelmaryhmä, verkkoviestinnän ryhmä, markkinointiryhmä, Vaski-lainauspalvelut -ryhmä ja Lasten Vaski –ryhmä. Vaski-johtoryhmä nimesi kokouksessaan 16.11.2010 työryhmät, niiden puheenjohtajat, ydinryhmien jäsenet ja asiantuntijajäsenet (Liite 1) ja hyväksyi niille annetut tehtävät.

Lisäksi VaskIT-projektiryhmän tehtävää laajennettiin käsittelemään järjestelmän uusimista laajemminkin ja sitä varten voidaan nykyistä VaskIT-projektiryhmän kokoonpanoa tarvittaessa laajentaa. Vuonna 2011 perustetaan vielä tapahtumatuotanto ja mediakasvatus –ryhmä ja henkilöstötyöryhmä.


Työryhmille annettiin seuraavat tavoitteet:
- Asiakaslähtöisyyden kehittäminen
§ Asiakastarpeiden selvittäminen
§ Palvelutuotteiden kehittäminen
- Teknologian hyödyntäminen
- Toimintatapojen yhtenäistäminen
§ Yhteiset kokoelmalinjaukset
§ Verkkoviestinnän kehittäminen
§ Palvelujen markkinointi
- Laatuyhteistyö
§ Laadulliset kriteerit ja toimintakonseptit (OKM:n laatusuositus 2010)
- Yhteinen panostus osaamiseen
§ Asiantuntemuksen vaihto ja henkilöstön yhteistoiminta
- Yhteisen tapahtumatuotannon kehittäminen ja mediakasvatuksen edistäminen

Projektissa noudatetaan seuraavia työskentelyperiaatteita:

Laaja osallistuminen
- Työskentely tapahtuu johtoryhmän ja strategiaryhmän lisäksi pienissä työryhmissä, joilla on rajatut tehtävät
- Joka kirjastossa tapahtuu jotakin
Ennakkoluulottomat kokeilut
- Henkilökunnan innostuksen vapauttaminen, aloitteiden ja kehittämisideoiden etsiminen ja toteutus
- Moniammatillinen yhteistyö
- Monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät koulutuksessa
- Nopea reagointi
- Virheiden salliminen
Käyttäjät mukaan
- Asiakkaiden kanssa yhteistyössä
- Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa


Projekti käynnistyi toukokuussa 2010 Vaski-johtoryhmän strategiatyöpajalla, jossa NetEffect konsultti Janne Marniemi esitteli suuntaviivoja strategian laadintaan. Toinen suunnittelutyöpaja pidettiin 19.8.2010 ja silloin nimettiin projektiin strategiaryhmä.

Vaski-johtoryhmän kokouksessa 19.10.2010 hyväksyttiin projektille seuraavat tavoitteet:
- kehittää yhteistyössä asiakastarpeiden selvittämistapoja ja kirjastojen palvelutuotteita (fyysiset ja verkkopalvelut)
- hyödyntää tekniikan mahdollisuuksia ja kokeilla uusia sovelluksia (fyysisissä kirjastoissa sekä verkko- ja mobiilipalveluissa)
- selkeyttää ja yhtenäistää toimintatapoja alueiden erityispiirteitä kunnioittaen (mm. yhteiset kokoelmalinjaukset, verkkoviestinnän linjaukset ja markkinointiohjelma)
- määritellä kirjastopalvelujen laadulliset kriteerit sekä kirjastojen toimintakonseptit (opetus- ja kulttuuriministeriön laatima yleisten kirjastojen laatusuositus)
- tiivistää yhteistyötä käyttäjäkoulutuksessa ja tapahtumatuotannossa
- parantaa osaamista sekä lisätä asiantuntemuksen vaihtoa ja henkilöstön keskinäistä yhteistoimintaa (mm. yhteisen henkilökunnan ja henkilöstökierron avulla).

Projektin pääasiallinen työ tapahtuu työryhmissä, joiden tarkemmista aikatauluista päätetään vuoden 2011 alkupuolella. Tavoitteena on, että jokainen työryhmä esittää tilannekatsauksen, välituloksen ja lopputyöskentelyn suunnitelman toukokuussa 2011. Alustavan aikataulun mukaan projekti päättyy vuoden 2011 lopussa.


Vuosi 2010

Vuosi 2011

TEHTÄVÄ

elo

syys

loka

marras

joulu

tammi

helmi

maalis

huhti

touko

kesä

heinä

elo

syys

loka

marras

joulu

Strategiatyöryhmän nimeäminenAlatyöryhmien nimeäminenProjektisuunnitelman hyväksyminenHenkilöstötyöryhmän nimeäminenAlatyöryhmien toimintasuunnitelmien hyväksyminenVäliraporttien esittely jorylleTapahtumatyöryhmän nimeäminen ja toimintasuunnitelman hyväksyminenVaski-kirjastojen seminaariVerkkoviestinnän linjausten hyväksyminenYhteisten laatukriteerien hyväksyminenStrategian hyväksyminenYhteisten kokoelmalinjausten hyväksyminenYhteisen markkinointiohjelman hyväksyminenYhteisen tapahtumaohjelman hyväksyminenProjektin tulosten hyväksyminen

Projektin onnistumisen edellytyksenä on kaikkien osapuolten sitoutuminen projektiin ja sen tuloksiin sekä yhdessä sovittuihin toimintamalleihin myös projektin päättymisen jälkeen. Yhteinen kirjastojärjestelmä ja sitoutuminen sen kehittämiseen ovat edellytyksenä myös Asiakkaan kirjasto –projektin onnistumiselle.

Myös tarvittavien resurssien järjestäminen projektityöhön on tärkeää. Projekti on monitahoinen ja on tärkeää sitouttaa kaikki sidosryhmät strategiatyön tuloksiin.


Projekti on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta 100 000 €. Avustus on käytettävä vuoden 2011 loppuun mennessä. Projektin menot kohdentuvat alustavan suunnitelman mukaan seuraavasti:

403500
Tilapäinen työvoima
10 000
Työryhmien vetäjät, kokoelmaselvitys
401500
Erilliskorvaukset
600

410000
Eläkekulut
1 560

415000
Muut henkilöstökulut
629

441300
Ruokapalvelut
2 200

442050
Matkakulut
2 222

447100
Asiantuntijapalvelut
40 789
Hallintoselvitys, konsultointi, mainostoimisto jne
447200
Järjestelmäkehitys
10 000
Mobiilipalvelut asiakasliittymään
456300
IT-ohjelmistot
15 000
Mobiiliohjelmistot
456400
IT-laitteet
5 000
Mobiililaitteet
494001
Markkinointi
12 000
Vaski-esite, Vaski-aukiolot, Vaski-kartat


Työryhmät
Ryhmän tehtävät
Ydinryhmä
Asiantuntijat
Yhdyshenkilöt/ Verkosto
Kokoelmaryhmä
- Kokoelmaselvityksen tekeminen
- Kokoelmaselvityksen laajentaminen muihin Vaski-kirjastoihin
- Kokoelmalinjausten valmistelu ja hankinta- ja muiden yhteistyömuotojen suunnittelu
- Luettelointiyhteistyön suunnittelu
- Varastoinnin suunnittelu
- Muualla tehtyjen ratkaisujen selvittäminen
- Koulutuspäivän järjestäminen kokoelmatyöstä
Hypén Kaisa, puh.joht.,Turku
Hapuli Ritva, Turku
Hämäläinen Leena, Masku
Järvenpää Tarja, Raisio
Nikander Pirkko, Lieto
Rytkönen Arja, Kaarina
Suominen Anne-Marie, Turku maakuntakokoelma
Hyövelä Pirjo, Taivassalo
Jokela Pirkko, Kustavi
Kari Riitta, Naantali
Kraappa Armi-Tuulikki, Pyhäranta
Kulmala Viktoria, Mynämäki
Lemmetti, Maritta, Laitila
Sainio Kaarina, Nousiainen
Valtonen Ulla, Uusikaupunki
Ylitalo Jan-Erik, Rusko
Strategiaryhmä
- Asiakastarpeiden selvittäminen
- Palvelutuotteiden kehittäminen
- Kirjastojen laatukriteerien määrittäminen
Näätsaari Inkeri, puh.joht., Turku
Koskinen Kaarina, siht., Turku
Salo Tiina, varapuh.joht., Raisio
Ikala-Suomalainen Sirpa, Vehmaa
Kulmala Viktoria, Mynämäki
Tuomi Tarja, Naantali
Tarja Vuorinne, Laitila


Verkkoviestinnän ryhmä
- Uusien vuorovaikutteisten palvelujen käyttöönotto
- Verkkoviestinnän linjaukset
Pyykkö Aki, puh.joht., Turku
Kiviniemi Eeva, Raisio
Malila-Kolkka Heli, Kaarina
Sainio Kaarina, Nousiainen
Suomi Heidi, Vehmaa
Sandell Susanna, Turku
KDK-yhdyshenkilö
Eterma Marjo-Riitta, Raisio
Frantti Satu, Naantali
Kanervo Katri, Lieto
Maunu Ulla-Maija, Turku
Petander Nina, Raisio
Tammela Mari, Raisio
Ståhl Heidi, Laitila
Markkinointiryhmä
- Vaski-esitteen laatiminen
- Yhteisen kirjamessuosallistumisen suunnittelu
- Yhteisen markkinointiohjelman suunnittelu
Kettula Päivi, puh.joht., Lieto
Amberla Tuula, Laitila
Mustamo Ella, Turku
Saarela Sari, Kaarina
Neuvonen Teija, Turku
Visuaalinen suunnittelu ja yhteistyö mainostoimiston kanssa
Utchay Maija, Turku
Aikuisten palvelut
Tuomi Tarja, Naantali
Vaski-lainauspalvelut ryhmä
- Lainauspalveluiden kehittäminen ja toimivuudesta huolehtiminen
Lehtonen Pirjo-Riitta, puh.joht., Turku
Järvinen Tuire, Lieto
Niinivirta Hannele, Raisio
Polojärvi Eila, Uusikaupunki

Hyövelä Pirjo, Taivassalo
Hämäläinen Leena, Masku
Ikala-Suomalainen Sirpa, Vehmaa
Jokela Pirkko, Kustavi
Kraappa Armi-Tuulikki, Pyhäranta
Kulmala Viktoria, Mynämäki
Lintula Merja, Naantali
Läspä Tuula, Laitila
Rahkala Jarko, Rusko
Sainio Kaarina, Nousiainen
Söderblom Maija, Kaarina
Lasten Vaski -ryhmä
- Lastenkirjastotyön koordinointi ja hyvien toimintakäytäntöjen jakaminen verkostossa
Eterma Marjo-Riitta, puh.joht., Raisio
Kallioniemi-Holmberg Kirsi, Kaarina
Kurppa Raila, Rusko
Marjamäki Merja, Turku
Toivanen Sari, Turku
KDK-yhdyshenkilö
Amberla Tuula, Laitila
Hyövelä Pirjo, Taivassalo
Ikala-Suomalainen, Vehmaa
Jaakkola Armi, Masku
Jokela Pirkko, Kustavi
Juuti Anitta, Uusikaupunki
Järvinen Sari, Turku
Kaunonen Paula, Nousiainen
Kraappa Armi-Tuulikki, Pyhäranta
Lunden Merja, Turku
Luoma-Keturi Päivi, Naantali
Nikula Mervi, Masku
Pihlava Ritva, Rusko
Suomela Sirpa, Lieto
Toivanen Pia, Mynämäki